De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan en bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (personeelsgeleding). De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of van het bestuur te maken hebben. Voor bepaalde onderwerpen en beslissingen moet de MR instemming geven. De MR vergadert zes keer per jaar.