Kwaliteit en professionalisering

Elk kind heeft recht op onderwijs van hoge kwaliteit. Daarom stellen wij doorlopend hoge eisen aan ons team en aan ons onderwijs. Onder kwaliteit verstaan wij het bereiken van de gestelde doelen naar tevredenheid van onszelf, de overheid, de inspectie, de ouders en de kinderen. We proberen systematisch de goede dingen beter te doen.

Dit doen we door het opstellen van een school- en jaarplan, het formuleren van eigen ambities, het uitvoeren van zelfevaluaties, het afnemen van enquĂȘtes en het maken van de schoolgids. Ter verbetering van de primaire processen volgen we onze leerlingen systematisch via het leerlingvolgsysteem, is er regelmatig overleg met vertegenwoordigers van peuteropvang en het voortgezet onderwijs over een betere aansluiting en is continue ontwikkeling en professionalisering van leerkrachten speerpunt van beleid.

Omdat het onderwijs altijd in ontwikkeling is, volgen de leerkrachten jaarlijks cursussen. Ook wordt geregeld een studiedag voor de leerkrachten georganiseerd. In het laatste geval heeft uw kind vrij van school. Deze staan vermeld in de jaarkalender.

Planning en beleid

Voor een periode van vier jaar stellen wij een schoolplan op. Hierin staan de ambities en de visie op onderwijskwaliteit van onze school centraal. We beschrijven hoe wij werken aan de basiskwaliteit en welke kwaliteitseisen we aan onszelf stellen (eigen aspecten van kwaliteit). Aan de doelen wordt volgens de cyclus Plan (plannen van doelstellingen), Do (uitvoering van plannen), Check (zelfevaluatie/visitatie), Act (bijstellen en verbeteren) gewerkt. Het schoolplan neemt in de plancyclus dan ook een centrale plaats in. Doelstellingen van het schoolplan krijgen jaarlijks een vertaling naar het schooljaarplan. Deze jaarplannen specificeren de geformuleerde doelstellingen en geven activiteiten weer om ze te realiseren. Jaarlijks vindt een evaluatie van het uitgevoerde beleid plaats.