Pedagogisch klimaat

Een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind is heel belangrijk om tot leren te komen. De leerkrachten werken daarom ook volgens de principes van ‘Pedagogisch Contact’, dat ons helpt om een goede sociaal-emotionele ontwikkeling te integreren in het onderwijs. De doelen van Ontwikkelingsgericht Onderwijs sluiten hierop aan: we geven veel aandacht aan communiceren en taal, aan samenwerken en spelen, aan plannen maken en initiatieven nemen. Kinderen voelen zich hierdoor vrij, nieuwsgierig en vol vertrouwen en kunnen en durven fouten te maken.

Respectvolle basisinstelling

Onze leerkrachten doorlopen een persoonlijk ontwikkelingstraject bij het Centrum voor Pedagogisch Contact. Hierin kijken ze naar zichzelf en hun handelen, in relatie tot het kind. Het is de ambitie om ‘op het goede moment het juiste te doen, óók in de ogen van de leerling’. Ze nemen het perspectief van het kind in acht, nemen hen serieus, willen hen begrijpen en zoeken naar wat het nodig heeft om verder te kunnen. Wij vinden dit een basisinstelling van waaruit leerkrachten alle kinderen moeten benaderen. Zo komen leerkracht en kind echt met elkaar in verbinding en ontstaat een authentieke relatie. Elk jaar houden we met het team intervisies om ons handelen op te frissen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling en gezond gedrag

Wij maken ons ook hard voor een sterke sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Ze moeten goed in hun vel zitten om te kunnen leren. Zelfvertrouwen, nieuwsgierig durven zijn, fouten durven maken en weer opnieuw beginnen, zijn belangrijke pijlers. We betrekken kinderen actief bij sociale situaties. Ze hebben een stem en mogen hun mening geven. En naar elkaar luisteren krijgt minstens zo veel aandacht. Er is veel ruimte voor gesprekken met elkaar over actualiteit en sociale vraagstukken, in de kring in de onderbouw of tijdens de nieuws- of actualiteitenkring in de bovenbouw. Ze leren overleggen, ruzietjes en onenigheid oplossen en omgaan met teleurstelling. Kinderen leren hun gedachten, gevoelens en opvattingen goed onder woorden te brengen en zich verplaatsen in die van anderen.

Door zo op een respectvolle manier samen te leven en mee te doen in school leren kinderen sociale gedragscodes. We starten elk schooljaar met het opnieuw vaststellen van de groepsregels en het herhalen van de schoolregels. Daarnaast leren we de kinderen dat we samen verantwoordelijk zijn voor ieders welbevinden in de groep en op de school. Ze leren ook om hun eigen lokaal, de school en de directe omgeving netjes te houden.